Disclaimer:

1.) Aansprakelijkheid
Pro-blogger.nl heeft bij de totstandkoming van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De op deze website aanwezige teksten dienen slechts ter informatie. De verantwoordelijkheid van deze informatie ligt bij de individuele schrijvers welke deze informatie ter beschikking hebben gesteld. Pro-blogger.nl is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeien uit handelingen en/of beslissingen welke genomen worden op basis van op deze website aanwezige informatie. Pro-blogger.nl houdt zich het recht voor om de informatie op deze website aan te passen of te verwijderen.

2.) Auteursrecht
Alle op Pro-blogger.nl geplaatste artikelen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ligt bij de individuele schrijvers van de artikelen. Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de individuele schrijver deze artikelen te vermenigvuldigen, vertalen, bewerken, op te slaan of te verwerken. Het niet respecteren hiervan is strafbaar. Het kopiëren of downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, is toegestaan.

3.) Duplicaat
Schrijvers van de artikelen staan er voor in dat de op Pro-blogger.nl gepubliceerde artikelen niet elders op een andere website zijn of worden gepubliceerd. Indien u het vermoeden heeft dat er met een publicatie op deze website inbreuk is gemaakt op bestaand copyright, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven zodat wij dan in staat zijn om gepaste maatregelen te treffen.